66523231 - 021
info@motorchi.com

بورس مجازی صنعت ایران - اخبار بازار صنعت و کسب و کار


اخبار و گزارش اتحادیه های صنفی (0)

درباره ما

وب سایت موتور چی  یک بازار مجازی پیشرفته جهت ارتباط بهتر بین عرضه کنندگان و مصرف کنندگان کالاهای و خدمات صنعتی در سطح کشور می باشد تا از این طریق بستری مناسب جهت تامین نیازمندیهای جامعه صنعت و بهبود بازار کسب و کار فراهم گردد